සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ ආගමික භාවිතයන් සඳහා වයස්ගතභාවය බලපාන ආකාරය පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account