සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ ආගමික භාවිතයන් සඳහා වයස්ගතභාවය බලපාන ආකාරය පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය

Show simple item record

dc.contributor.author මහකච්චකොඩියේ පඤ්ඤාසේකර හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-25T05:36:43Z
dc.date.available 2023-08-25T05:36:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Sasthralochana 2015 -1, p.589-605 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/765
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව en_US
dc.subject ආගමික භාවිතයන් en_US
dc.subject වයස්ගතභාවය en_US
dc.subject සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය en_US
dc.title සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ ආගමික භාවිතයන් සඳහා වයස්ගතභාවය බලපාන ආකාරය පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account