බුදුන් වහන්සේගේ ඤාණබලය හා උග්‍රතපස විග්‍රහ කෙරෙන මහාසීහනාද සූත්‍රය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account