බුදුන් වහන්සේගේ ඤාණබලය හා උග්‍රතපස විග්‍රහ කෙරෙන මහාසීහනාද සූත්‍රය

Show simple item record

dc.contributor.author වෑවල ධම්මාලෝක හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-07T05:39:39Z
dc.date.available 2023-08-07T05:39:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Pravacana, 2009-2010, p.19-40 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/324
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Ven. Wewala Dhammaloka Thero en_US
dc.subject බුදුන් වහන්සේගේ ඤාණබලය en_US
dc.subject මහාසීහනාද සූත්‍රය en_US
dc.subject wewala dhammaloka
dc.title බුදුන් වහන්සේගේ ඤාණබලය හා උග්‍රතපස විග්‍රහ කෙරෙන මහාසීහනාද සූත්‍රය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account