සංස්කෘත අලංකාරවාදයේ බලපෑමට යටත් වූ සිංහල පද්‍යය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account