සල්ලෙඛ ප්‍රතිපත්තිය නම් කුමක් ද ?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account