ආපදා (දුක ) ඇතිවීමට හේතු : බෞද්ධ විමසුම (පංච නියාම ධර්ම )

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account