මජ්කධිම නිකායේ මූලපණ්ණාසකගේ මූලපරියාය වග්ගයේ සබ්බාසව සූත්‍රයෙන් නිර්වාණ්ගාමී පටිපදාව සඳහා ලබාදෙන උපදේශනයන් පිළිබඳ විමසුමක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account