ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බීටා ඇනලටික් ආයතනය මගින් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ලාහුගල නීලගිරි ස්තූපයට ලබාදී ඇති කාබන් 14 ( C14) දිනවකවනු නිරවදතාව පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මක හා පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account