ජාතකට්ඨ කථා හා පඤ්චතන්ත්‍රය පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්(තෝරාගත් කථා කිහිපයක් ආශ්‍රයෙන්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account