යෞවන භික්ෂු ආකල්ප පිළිබඳ විමසීමක්: ධම්මපදපාළියේ චිත්තවග්ගයේ කථා ප්‍රවෘත්ති හතක් ඇසුරින් කෙරෙන සිද්ධි අධ්‍යයනයකි

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account