මහාසමය සූත්‍රයෙහි දැක්වෙන සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ දාසයෝ (සමයාන්තර දේව සංකල්පය අශ්‍රයෙන් සිදුවන විමර්ශනත්මක අධ්‍යයනයක්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account