අහේතුක චින්තවේග ඛණ්ඩන න්‍යායාත්මක සූත්‍රයක් වශයෙන් විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රයෙහි භාවිතය පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account