ධර්මාර්ථ විවරණයෙහිලා සම්භාවිත සතර මහාපදේස සූත්‍ර නිකෙෂ්පණ විධික්‍රමයෙහි පවත්නා අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිබද්ධතාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account