සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයවල දැක්වෙන ඓතිහාසික තොරතුරු තහවුරු කිරීමේ දී පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රයවල උපයෝගිතාව පිළිබඳ වුමර්ශනයක්;යපහුව පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානය ඇසුරින්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account