වේගිරි කන්ද ආශ්‍රිත මානව ජනාවාසකරණය සඳහා කලාපීය භූ-දර්ශනයේ උපයෝගීතාව.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account