පාලි ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයෙහි හමුවන 'වෙසී' හා 'ගණිකා' යන පදද්වය පිළිබඳ විමර්ශනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account