වර්තමාන භික්ෂු අධ්‍යාපනය විෂයයෙහි පිරිවෙන් පුස්තකාල දායකත්වය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්(කොළඹ සහ අනුරධපුර දිස්ත්‍රික්ක ඇසුරිනි)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account