පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ විහාරාරාම පරිපාලනය හා කළමනාකරණය(අභයගිරි සංස්කෘත ශිලාලේඛනය ඇසුරෙන් විමසුමක්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account