ථේරීගාථාවලින් හෙළිවන සාහිත්‍ය විදර්ශනාව හා ක්ෂණික අන්තර්දෘෂ්ටිය (සෝමා,අම්බපාලි තෙරණින්ගේ ගාථා ඇසුරින්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account