නුවර යුගයේ සිතුවම් හා මෝස්තර පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්(ශ්‍රී පරමානන්ද මහාවිහාරයේ හා තුවක්කුගල්වත්ත පුරාණ විහාරයේ පුස්කොළ පොත් ආශ්‍රයෙන් )

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account