සත්ත්වයාගේ හා ලෝකයේ ස්වාභාවය පිළිබඳ ආදි බුදුදහමේ හා මධ්‍යමක සම්ප්‍රදායේ ඉගැන්වීම් අතර සාදෘශ්‍යතා

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account