මහාගෝපාලක සූත්‍රයෙන් හෙළිවන භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය

Show simple item record

dc.contributor.author වරදිවෙල විජයසුමන හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-07T05:21:58Z
dc.date.available 2023-08-07T05:21:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Pravacana, 2009-2010, p.89-102 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/322
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Rev. Waradiwela Wijayasumana Thero en_US
dc.subject මහාගෝපාලක සූත්‍රය en_US
dc.subject භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය en_US
dc.title මහාගෝපාලක සූත්‍රයෙන් හෙළිවන භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account