සොළොස් ආකාර ක්ලේෂ ධර්මයන් විවරණය කරන වත්ථුපම සූත්‍රය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account