යක්ෂ ආත්මයක් දේවත්වාරෝපණයෙන් පිදීම:විටියේ දෙවි

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account