ත්‍රිපිටක වර්ගීකරණය පිළිබඳ පුස්තකාල වර්ගීකරණ සිද්ධාන්ත ඇසුරින් කරනු ලබන විග්‍රහයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account