සමාජානුයෝජනය පිළිබඳ බෞද්ධ සංකල්පය ආශ්‍රිත සමාජානුයෝජන කාරකයක් ලෙස පවුලෙහි කර්යභාරය විළිබඳ විමර්ශනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account