ත්‍රිපිටක සූත්‍රාගත ග්‍රන්ථවිඥාපන ලක්ෂණ පිළිබඳ විමසීමක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account