ආදි බෞද්ධ හා යෝගාවාර විඥානවාදී ඉගැන්වීම් තුළ දැක්වෙන "ප්‍රත්‍යාක්ෂ" පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account