ගොවිගම කුලයේ සාම්ප්‍රදායික කාර්යභාරය

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණානන්ද හිමි, උඩුගම්පොල.
dc.date.accessioned 2023-08-29T06:26:00Z
dc.date.available 2023-08-29T06:26:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Sasthralochana 2017 -2, p.460-471 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/824
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject ගොවිගම කුලය en_US
dc.subject සාම්ප්‍රදායික කාර්යභාරය en_US
dc.title ගොවිගම කුලයේ සාම්ප්‍රදායික කාර්යභාරය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account