2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික 1 පරීක්ෂණය ප්‍රථම වසර:බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයේ සම්භවය - BUCZ 11013

Show simple item record

dc.contributor.author Bhiksu University of Sri Lanka
dc.date.accessioned 2023-08-27T02:14:32Z
dc.date.available 2023-08-27T02:14:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/794
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Past Papers en_US
dc.subject බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයේ සම්භවය en_US
dc.subject BUCZ 11013 en_US
dc.title 2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික 1 පරීක්ෂණය ප්‍රථම වසර:බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයේ සම්භවය - BUCZ 11013 en_US
dc.title.alternative 2017/2018 Academic Year - Semester 1 Examination First Year en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account