සත්‍යය පිළිබඳ බෞද්ධ සංකල්පය

Show simple item record

dc.contributor.author නන්ද හිමි, ඇකිරියගල.
dc.date.accessioned 2023-08-25T06:42:37Z
dc.date.available 2023-08-25T06:42:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Sasthralochana 2017 -2, p.1-18 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/778
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject සත්‍යය en_US
dc.subject බෞද්ධ සංකල්පය en_US
dc.title සත්‍යය පිළිබඳ බෞද්ධ සංකල්පය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account