පැරණි පුස්කොළ වට්ටෝරු වෙද පොතක අන්තර්ගත ගුලි කල්ක පද්‍යමය වට්ටෝරු හතක්

Show simple item record

dc.contributor.author වයි. කේ. තිස්ස බණ්ඩාර
dc.date.accessioned 2023-08-25T06:39:32Z
dc.date.available 2023-08-25T06:39:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Sasthralochana 2017 -2, p.543-564 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/777
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject පැරණි පුස්කොළ වට්ටෝරු වෙද පොත් en_US
dc.subject ගුලි කල්ක පද්‍යමය වට්ටෝරු හතක් en_US
dc.title පැරණි පුස්කොළ වට්ටෝරු වෙද පොතක අන්තර්ගත ගුලි කල්ක පද්‍යමය වට්ටෝරු හතක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account