මහජන පුස්තකාලයක විමර්ශන පුස්තකාලයාධිපතිවරයෙකුගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ විමර්ශනාත්ම අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author බෝදාගම සුමන හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-25T05:27:10Z
dc.date.available 2023-08-25T05:27:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Sasthralochana 2015 -1, p.335-349 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/763
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject මහජන පුස්තකාල en_US
dc.subject විමර්ශන පුස්තකාලයාධිපතිවරයෙකුගේ කාර්යභාරය en_US
dc.subject විමර්ශනාත්ම අධ්‍යයනයක් en_US
dc.title මහජන පුස්තකාලයක විමර්ශන පුස්තකාලයාධිපතිවරයෙකුගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ විමර්ශනාත්ම අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account