1848 නිදහස් අරගලයට බල පෑ හේතු සාධක සහ එහි ප්‍රතිඵල පිළිබඳ විමසීමක්

Show simple item record

dc.contributor.author වටරක්ගොඩ සුමන හිමි
dc.date.accessioned 2023-07-06T08:18:26Z
dc.date.available 2023-07-06T08:18:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Pravacana, 9(2):p.227-244 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/64
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject 1848 නිදහස් අරගලය en_US
dc.subject Watarakgoda Sumana Thero en_US
dc.title 1848 නිදහස් අරගලයට බල පෑ හේතු සාධක සහ එහි ප්‍රතිඵල පිළිබඳ විමසීමක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account