අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම,බෞද්ධ සූත්‍රාගත ඉගැන්වීම් හා ජත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන් පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author පූජ්‍ය. කරඳගොල්ලේ සෝහිත හිමි
dc.contributor.author කරපික්කඩ සෝභිත හිමි
dc.contributor.author karandagolle sobhitha
dc.date.accessioned 2023-08-18T05:17:26Z
dc.date.available 2023-08-18T05:17:26Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation 3rd National Buddhist Conference - BUSL NBC 2017:"Buddhism;Utility and Validity for the Modern Life-style", 2017,p.328-331 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/529
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject මානව අයිතිවාසිකම් en_US
dc.subject බෞද්ධ සූත්‍ර en_US
dc.subject ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති en_US
dc.subject යුතුකම් en_US
dc.subject Ven. Karapikkada Sobhitha Thero
dc.title අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම,බෞද්ධ සූත්‍රාගත ඉගැන්වීම් හා ජත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන් පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account