2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික I පරීක්ෂණය (පළමු වසර):සිංහල භාෂා ප්‍රවේශය - SINH 11013

Show simple item record

dc.contributor.author Bhiksu University of Sri Lanka
dc.date.accessioned 2023-08-18T01:08:21Z
dc.date.available 2023-08-18T01:08:21Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/502
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Past Papers en_US
dc.subject සිංහල භාෂා ප්‍රවේශය en_US
dc.subject SINH 11013 en_US
dc.title 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික I පරීක්ෂණය (පළමු වසර):සිංහල භාෂා ප්‍රවේශය - SINH 11013 en_US
dc.title.alternative 2019/2020 Academic Year - Semester I Examination (First Year) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account