නැගෙනහිර රෝහණ දේශයේ සෙල්ලක්කා ඔය ගංගා නිම්නයෙන් හමුවන කුඩා පරිමාණයේ ග්‍රාමීය ස්තූප පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author බණ්ඩාර, එම්.
dc.date.accessioned 2023-08-16T08:02:16Z
dc.date.available 2023-08-16T08:02:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation 3rd National Buddhist Conference - BUSL NBC 2017:"Buddhism;Utility and Validity for the Modern Life-style", 2017,p.114-118 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/455
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject නැගෙනහිර රෝහණ දේශය en_US
dc.subject සෙල්ලක්කා ඔය ගංගා නිම්නය en_US
dc.subject කුඩා පරිමාණයේ ග්‍රාමීය ස්තූප en_US
dc.title නැගෙනහිර රෝහණ දේශයේ සෙල්ලක්කා ඔය ගංගා නිම්නයෙන් හමුවන කුඩා පරිමාණයේ ග්‍රාමීය ස්තූප පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account