සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා භික්ෂු සමාජයේ කාර්යභාරය (සාහිත්‍ය හා අභිලේඛන සාධක ඇසුරින් කෙරෙන අධ්‍යයනයක් )

Show simple item record

dc.contributor.author හේරත්, එච්.එම්.එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2023-08-16T05:47:30Z
dc.date.available 2023-08-16T05:47:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation 3rd National Buddhist Conference - BUSL NBC 2017:"Buddhism;Utility and Validity for the Modern Life-style", 2017,p.320-323 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/443
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject සංස්කෘතික උරුමය en_US
dc.subject විහාරාරාම en_US
dc.subject සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය en_US
dc.subject අභිලේඛන මූලාශ්‍රය en_US
dc.title සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා භික්ෂු සමාජයේ කාර්යභාරය (සාහිත්‍ය හා අභිලේඛන සාධක ඇසුරින් කෙරෙන අධ්‍යයනයක් ) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account