වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සංඝරාජයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේලගෙන් සිදු වූ ශාසනික හා ශාස්ත්‍රීය සේවය

Show simple item record

dc.contributor.author විල්ගමුවේ පියනන්ද හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-03T08:29:39Z
dc.date.available 2023-08-03T08:29:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Pravacana, 2014, p.287-312 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/258
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Ven. Wilgamuwe Piyananda Thero en_US
dc.subject වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සංඝරාජයන් වහන්සේ en_US
dc.subject වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සංඝරාජයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේලගෙන් සිදු වූ ශාසනික සේවය en_US
dc.subject වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සංඝරාජයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේලගෙන් සිදු වූ ශාස්ත්‍රීය සේවය en_US
dc.title වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සංඝරාජයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේලගෙන් සිදු වූ ශාසනික හා ශාස්ත්‍රීය සේවය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account