අධ්‍යාපනය පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණ

Show simple item record

dc.contributor.author අම්පේ විමලධම්ම හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-03T06:32:17Z
dc.date.available 2023-08-03T06:32:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Pravacana, 2014, p.274-286 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/243
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Rev. Ampe Wimaladhamama Thero en_US
dc.subject අධ්‍යාපනය en_US
dc.subject මනෝවිද්‍යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණ en_US
dc.title අධ්‍යාපනය පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account