යඤ්ඤ සූත්‍රය හා පඤ්ච යාග

Show simple item record

dc.contributor.author වැලිවිට ‌සොරත හිමි
dc.date.accessioned 2023-08-03T06:11:37Z
dc.date.available 2023-08-03T06:11:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Pravacana, 2015, p.42-61 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/240
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Rev. Walivita Soratha Thero en_US
dc.subject යඤ්ඤ සූත්‍රය en_US
dc.subject පඤ්ච යාග en_US
dc.title යඤ්ඤ සූත්‍රය හා පඤ්ච යාග en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account