ආලය සඳහා පදනම් වන ආලය විඥානය

Show simple item record

dc.contributor.author Karapikkada Sobitha
dc.date.accessioned 2023-08-03T05:46:45Z
dc.date.available 2023-08-03T05:46:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Pravacana, 2015, p.230-249 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/236
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject ආලය en_US
dc.subject ආලය විඥානය en_US
dc.subject Rev. Karapikkada SobhithaThero en_US
dc.title ආලය සඳහා පදනම් වන ආලය විඥානය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account