මානසික ගැටළු නිරාකරණයෙහිලා බෞද්ධ උපදේශන ක්‍රම ශිල්ප

Show simple item record

dc.contributor.author වැලිපිටියේ පඤ්ඤාරතන හිමි
dc.date.accessioned 2023-07-28T08:54:46Z
dc.date.available 2023-07-28T08:54:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Pravacana, 2016, p.1-22 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/211
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Ven. Walipitiye Pangnarathana Thero en_US
dc.subject මානසික ගැටළු නිරාකරණය en_US
dc.subject බෞද්ධ උපදේශන ක්‍රම ශිල්ප en_US
dc.title මානසික ගැටළු නිරාකරණයෙහිලා බෞද්ධ උපදේශන ක්‍රම ශිල්ප en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account