2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික I පරීක්ෂණය (සිව්වන වසර):ප්‍රයෝගික පුහුණුව - BPCO 41043

Show simple item record

dc.contributor.author Bhiksu University of Sri Lanka
dc.date.accessioned 2023-07-27T01:04:53Z
dc.date.available 2023-07-27T01:04:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/181
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Past Papers en_US
dc.subject ප්‍රයෝගික පුහුණුව en_US
dc.subject BPCO 41043 en_US
dc.title 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික I පරීක්ෂණය (සිව්වන වසර):ප්‍රයෝගික පුහුණුව - BPCO 41043 en_US
dc.title.alternative 2020/2021 Academic Year - Semester I Examination (Fourth Year) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account