සිංහල පද්‍ය සම්ප්‍රදාය හා ජනකාව්‍ය සම්ප්‍රදායෙන් පෝෂණය වූ කෝට්ටේ යුගයේ සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍ය

Show simple item record

dc.contributor.author ධම්මකුසල හිමි, බෝලියද්දේ
dc.date.accessioned 2023-07-26T03:23:07Z
dc.date.available 2023-07-26T03:23:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Pravacana, 2017, p.139-160 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/156
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject සිංහල පද්‍ය සම්ප්‍රදාය en_US
dc.subject ජනකාව්‍ය සම්ප්‍රදාය en_US
dc.subject කෝට්ටේ යුගයේ සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍ය en_US
dc.subject Rev. Boliyadde Dhammakusala Thero en_US
dc.title සිංහල පද්‍ය සම්ප්‍රදාය හා ජනකාව්‍ය සම්ප්‍රදායෙන් පෝෂණය වූ කෝට්ටේ යුගයේ සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍ය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account