දළදා වහන්සේ හා තදනුබද්ධ ස්ංස්කෘතිය පිළිබඳ විමර්ශනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author රතනසිරි හිමි, කල්ලංචියේ
dc.date.accessioned 2023-07-26T02:43:22Z
dc.date.available 2023-07-26T02:43:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Pravacana, 2017, p.1-13 en_US
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/150
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject දළදා වහන්සේ en_US
dc.subject Rev. Kallanchiye Rathanasiri Thero en_US
dc.title දළදා වහන්සේ හා තදනුබද්ධ ස්ංස්කෘතිය පිළිබඳ විමර්ශනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account