2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික I පරීක්ෂණය (දෙවන වසර ):තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පදනම් පාඨමාලාව (සිද්ධාන්ත) - FNDI 21010

Show simple item record

dc.contributor.author Bhiksu University of Sri Lanka
dc.date.accessioned 2023-07-26T01:51:36Z
dc.date.available 2023-07-26T01:51:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repo.busl.ac.lk/handle/1/144
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Bhiksu University of Sri Lanka:Anuradhapura en_US
dc.subject Past Papers en_US
dc.subject තොරතුරු තාක්ෂණය en_US
dc.subject FNDI 21010 en_US
dc.title 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය - සමාසික I පරීක්ෂණය (දෙවන වසර ):තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පදනම් පාඨමාලාව (සිද්ධාන්ත) - FNDI 21010 en_US
dc.title.alternative 2020/2021 Academic Year - Semester I Examination (Second Year) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Digital Repository


Browse

My Account